Aigiri Nandini Song Lyrics – Ar Rahman

Aigiri Nandini Song Lyrics From Chaturbhujam
Album : Chaturbhujam
Song : Aigiri Nandini Lyrics
Music : Ar Rahman

Aigiri Nandini Song | Chaturbhujam Album | Ar Rahman


Aigiri Nandini Lyrics

Aigiri nandini nandhitha medhini

Viswa vinodhini nandanuthe

Girivara vindhya sirodhi nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu nuthe

Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini

Bhoori kudumbini bhoori kruthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Suravara varshini durdara darshini

Durmukhamarshani harsha rathe

Tribhuvana poshini Sankara thoshini

Kilbisisha moshini ghosha rathe

Danuja niroshini Dithisutha roshini

Durmatha soshini Sindhu suthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha

Vana priya vasini Hasarathe

Shikhari siromani thunga Himalaya

Srunga nijalaya madhyagathe

Madhu Madure Mdhukaitabha banjini

Kaitabha banjini rasa rathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha shunda Gajadhipathe

Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda

Paraakrama shunda mrugadhipathe

Nija bhuja danda nipaathitha khanda

Vipaathitha munda bhatathipathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha

Durdhara nirjjara shakthi bruthe

Chathura vicharadureena maha shiva

Duthatkrutha pramadhipathe

Duritha Dureeha dhurasaya durmathi

Dhanava dhutha kruithaanthamathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi saranagatha vairi vadhuvara

Veera varaa bhaya dhayakare

Tribhuvana masthaka soola virodhi

Sirodhi krithamala shoolakare

Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha

Dhoomra vilochana Dhoomra sathe

Samara vishoshitha sonitha bheeja

Samudhbhava sonitha bheejalathe

Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava

Tarpitha bhootha pisacha rathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Dhanu ranushanga rana kshana sanga

Parisphuradanga natath katake

Kanaka pishanga brushathka nishanga

Rasadbhata shrunga hatavatuke

Kritha chaturanga bala kshithirangakadath

Bahuranga ratadhpatuke

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nritya Rate

Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare

Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda

Parastuti tatpara vishvanute

Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura

Sinjitha mohitha bhootha pathe

Nadintha nataartha nadi nada nayaka

Naditha natya sugaanarathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi sumana sumana

Sumana sumanohara kanthiyuthe

Sritha rajani rajani rajani

Rajaneekaravakthra vruthe

Sunayana vibhramarabhrama

Bhramarabrahmaradhipadhe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Sahitha maha hava mallama hallika

Mallitharallaka mallarathe

Virachithavallika pallika mallika billika

Bhillika varga Vruthe

Sithakruthapulli samulla sitharuna

Thallaja pallava sallalithe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Avirala ganda kalatha mada medura

Matha matanga rajapathe

Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi

Roopa payonidhi raja suthe

Ayi suda thijjana lalasa manasa

Mohana manmatha raja suthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kamala dalaamala komala kanthi

Kala kalithaamala bala lathe

Sakala vilasa Kala nilayakrama

Keli chalathkala hamsa kule

Alikula sankula kuvalaya mandala

Mauli miladh bhakulalikule

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha kokila manjumathe

Militha pulinda manohara kunchitha

Ranchitha shaila nikunjakathe

Nija guna bhootha maha sabari gana

Sathguna sambrutha kelithale

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskrutha Chandra ruche

Pranatha suraasura mouli mani sphura

Damsula sannka Chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha sutha tharaka sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha Samadhi samana Samadhi

Samadhi Samadhi sujatharathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi

Yo anudhinam sa shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya

Sa katham na bhaveth

Thava padameva param ithi

Anusheelayatho mama kim na shive

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaaninivasi shivam

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe

Kimu puruhootha pureendu mukhi

Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe

Mama thu matham shivanama dhane

Bhavathi krupaya kimu na kriyathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva

Thvaya bhavthavyam ume

Ayi jagatho janani kripayaa asi

Thatha anumithasi rathe

Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha

Durutha pamapakarute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com