Eesha Girisha Naresha Song Lyrics

Eesha Girisha Naresha Song Lyrics From -
Song : Eesha Girisha Naresha

Eesha Girisha Naresha Video Song | Shiv Devotional  Song – Eesha Girisha Naresha


Eesha Girisha Naresha Lyrics

Isha Girisha naresha paresha Mahesha bhileshayabhooshana bho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Umaya divyasumangala vigrahayalingitha vamaanga vibho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

UriKuru mamaajnamanadham durikurume durithambho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Rishivaramanasa hamsa chara chara janana sthithi laya karana bho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Anthahkarana vishudhim bhakthim chathwayi sathim pradehi vibho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Karunavarunalaya mayi dasa udhasasthavochitho na hi bho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Jaya Kailasa nivasa pramatha ganadhisha bhoosuraarchitha bho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Janutha kaja kingkinu jhanuthat shabdhair natasi maha nata bho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Dharmasthapana Daksha trayaksha guro Daksha yajna shikshaka bho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Balamaarogyam chaayustwadguna ruchithaam chiram pradehi vibho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Bhagawanbharga bhayapaha bhutapathe bhoothibhooshithanga vibho

Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam

Sarva deva sarvothama sarvada durvritha garva harana vibho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Shad ripu shadoorumi shad vikara hara San mukha Shanmukha janaka vibho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Sathyam jnanamanantham brahme thye thallakshana lakshitha bho

Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam

Haahaa hoohoo mukha sura gayaka gita padana padya vibho

Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com